U leest...

geen categorie

Leugens hebben korte benen.

Gisteren viel er bij bewoners van de Wup, het Mandepad en een aantal huizen op het Westeinde een wat onduidelijke folder over participatie op de deurmat. Waar je als goedgelovige van verkiezingsbeloften zou denken dat de gehele buurt zou worden betrokken bij de ze burgerparticipatie die kwam dan gisteren al snel van een koude kermis thuis. Het bleek een folder van De Wijde Blik een bureau dat in de arm is genomen door de projectontwikkelaar Vink Bouw BV die plannen heeft met het Rodeocomplex en het omliggende terrein in Broek op Langedijk.

Vorig jaar op 21 juli besloot het College van Langedijk met deze projectontwikkelaar in zee te gaan en waren we via de media getuige van het feit dat de toen nog Dorpsbelang Langedijk-wethouder Jongenelen de kar zou gaan ‘trekken’.

Rechts op de foto de kartrekker en nathouder Jongenelen met zijn onafscheidelijke partytafel.

Dit is wat het College ons via haar website liet weten; Samen met omwonenden. Op het terrein, dat 10.790 m2 groot is, staan nu nog opstallen, overgebleven van de voormalige fietsfabriek Rodeo en het huidige autoschade bedrijf Van der Pas. De opstallen van de voormalige fietsenfabriek worden nu verhuurd voor diverse doeleinden. Deze opstallen maken plaats voor wonen, groen, water, wegen en bruggen. Ontwikkelaar Vink Bouw B.V. staat aan de lat om samen met de omwonenden invulling te geven aan het nieuwbouwplan. Dit zal komend najaar gaan starten. Naar verwachting gaat de bouw in 2022 van start.”

Het motto van het Langedijker College is; “Wij willen u als gemeente Langedijk graag betrekken bij alles wat er omgaat in uw woonplaats. Samen maken we Langedijk immers tot een prettige en veilige plek om te wonen!”  Met andere woorden; burgerparticipatie, zoals inwoners betrekken bij het bestuur in populair politiek jargon wordt genoemd, dat is leidraad van onze burgemeester en wethouders.

Beter gezegd; Dat was bij de start in 2018 wederom een voornemen dat je bijna in elke verkiezingscampagne de afgelopen jaren bij de meeste partijen wel voorbij zag komen. Verkiezingsbeloften en politieke ‘goede’ voornemens verdwijnen meestal wel snel als sneeuw voor de zon nadat de verkiezingen voorbij zijn.  Na twee bestuursperiodes, 2010-2014 en 2014-2018, met voor Dorpsbelang Langedijk wethouder Beers, ook wel ‘Pietje-lieg’ genaamd, in het College heeft Dorpsbelang Langedijk ons opgezadeld met een wethouder die helemaal niet in staat is om fatsoenlijk te communiceren. Kosten nog moeite worden echter gespaard en het ene na het andere adviesbureau lijkt te moeten worden ingehuurd om deze man uit de wind te houden. Dat kost de gemeenschap klauwen met geld, maar dat is een schuld die net zo makkelijk is in te lossen als de kosten voor doorvaarheid. Blijkbaar is er toch wat weerstand tegen die inhuur en heeft men voor de inrichting van het Rodeoterrein bedongen dat de projectontwikkelaar voor de inhuur van een extern adviesbureau zorgt om het participatieproces te begeleiden. Toekomstige bewoners zullen de kosten van de participatie wel doorberekend krijgen.

Het spaart voor de gemeente niet alleen geld uit, maar je kan de wethouder nooit aanspreken op het feit dat de burgerparticipatie allerbelabberdst is verlopen. Dat Dorpsbelang Langedijk bij de verkiezingen de bek vol had over burgerparticipatie en dat het nu blijkbaar niet zo gaat als dat het zou moeten daar zullen we ze dus ook verder niet meer over horen. Overigens wie stelt de spelregels voor die participatie vast? Van de Langedijker raad die kaders hoort te stellen en te controleren hoor je op dit moment ook niets.

Ondanks de goede verkiezingsvoornemens van de partij van Jongenelen; “Participatie met burgers staat voor Dorpsbelang Langedijk hoog op de agenda. Bestuurders moeten onderzoeken wat burgers wenselijk vinden. Dat betekent belanghebbenden en omwonenden zo goed mogelijk en vroegtijdig betrekken bij plannen. Meedenken, inleven en samen proberen tot oplossingen te komen, dat past immers bij de dorpse mentaliteit. Betrokkenheid en participatie moet meer gericht zijn op interactie waarbij gemeente zich moet opstellen als regisseur. In dat traject moet duidelijk worden aangegeven wat wel en wat niet kan.” Dit schreven ze in 2018.

De fractie van Dorpsbelang Langedijk is hier niet meer op aan te spreken sinds ze zichzelf per 1 januari van dit jaar hebben opgeheven. Kwestie van zaken makkelijk achter je laten om onder een nieuwe naam in een volgende periode weer genoeg zetels bij elkaar te liegen.

Het is niet de enige Collegepartij die zijn beloften niet nakomt. Hard voor Langedijk/D66 doet er ook niet onder voor Dorpsbelang Langedijk. Zij wilden dolgraag iedereen betrekken bij het bestuur en hadden dit voornemen; “Hart voor Langedijk/D66 wil de betrokkenheid van de inwoners bij de besluitvorming vergroten. Denk mee, praat mee, beslis mee! Wij willen een open en transparante gemeente zijn. Waar dienstverlening naar bewoners, organisaties en bedrijven centraal staat. Een gemeente in het midden van de samenleving is het streven. We willen dat mensen meedenken, meedoen en meebeslissen! Alleen samen maken we Langedijk sterker en steviger.”

De leidinggevende leugenaar van Hard voor Langedijk is per 1 januari als hoofd-kiezersbedrieger toegetreden tot Lokaal Dijk en Waard en ook van hem wordt niets zinnigs meer gehoord over het daadwerkelijk invulling geven aan verkiezingsbeloften.

Ook de VVD kakelt lekker haar verkiezingsbeloften in het rond, maar ook hier is het weer opmerkelijk dat deze Collegepartij het overleg met de burgers overlaat aan een adviesbureau van een marktpartij en dan evengoed in je verkiezingsprogramma schrijven; “Inspraak door inwoners is belangrijk. Wij vinden het vanzelfsprekend dat je betrokken wordt door de gemeente bij grote ontwikkelingen in je eigen omgeving. De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en niet andersom.  De VVD is van mening dat bewoners bij het maken van plannen zo vroeg mogelijk moeten worden betrokken. Draagvlak is namelijk van essentieel belang en voorkomt dat achteraf allerlei dure beroepsprocedures moeten worden gevoerd en plannen weer moeten worden aangepast. Dit bespaart behalve veel ergernis ook nog eens veel kosten.” 

Dit verkiezingsprogramma laat zien waarvoor wij staan en uw stem maakt uitvoering van onze plannen mogelijk. (Kan je rekenen! Reken niet op de lokale VVD van Langedijk

De PvdA past als Collegepartner prima bij het bovenstaande bestuurlijke clubje; “We willen toe naar een samenleving waarin niet de instituties leidend zijn, maar de leefwereld van mensen, hun noden en wensen. Publieke diensten in Langedijk moeten maatwerk mogelijk maken en publieke taken vragen om democratische controle.” Van die democratische controle hebben we deze periode nog weinig kunnen merken en al helemaal niets van burgerparticipatie.

De ChristenUnie bakt er tegenwoordig ook niet veel van en is ook zeker m.b.t. de ontwikkelingen op en rond het Rodeoterrein angstvallig stil. Op zich is het logisch dat de éénmansfractie zich als buur van het Rodeoterrein afzijdig houdt, maar dat neemt niet weg dat er toch wel iets gehoord had mogen worden over het vroeg ontwikkelen en het maken van beleid. Nu werden de bewoners geconfronteerd met de ondertekening van een overeenkomst aan een inmiddels al behoorlijk afgesleten statafel. Van onderstaande punten hebben we weinig terug kunnen zien; “Langedijk geeft ruimte aan burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Langedijkers worden vroeg betrokken bij het ontwikkelen en maken van beleid. In te zetten op meedenken van Langedijkers, dorpsplatforms, verenigingen en andere instanties voorafgaand aanbeleidsvorming; Burgerinitiatieven en participatie ruimhartig verwelkomen; Heldere spelregels op te stellen voor burgerinitiatieven en participatie.”

Ondertussen is het participatietraject in gang gezet door de projectontwikkelaar en blijkbaar met de opdracht aan het adviesbureau om daar weinig ruchtbaarheid aan te geven en slechts een beperkt aantal mensen in de directe omgeving deelgenoot te maken. Dat er naast de Wup en het Mat een woonwijkje gebouwd gaat worden dat bijna even groot is als de wijk Broekrijk dat moet je zoveel mogelijk stilhouden. Voor je het weet tekent heel Broekrijk bezwaar aan. De nieuwe wijk wordt ontsloten via het Westeinde van de wijk Broekrijk. Er komt dus een verdubbeling van het aantal verkeersbewegingen en dat zal ook extra geluidsoverlast met zich meebrengen. Het wijkje gaat ook gebruik maken van het vaarwater via de Dubbele Buurt, de ontsluiting ook van Broekrijk, het Mat en de Wup.

Uitgangspunt voor het Rodeoterrein zijn daar sloten van minimaal 8 meter aan te leggen, maar het water Langs de Dubbele Buurt is niet meer dan drie meter. Uitwijken in die vaargeul is haast niet mogelijk, omdat het water langs het terrein van het winkelcentrum te ondiep is.

Vaarbeleid bestaat in Langedijk niet, behoudens vage toezeggingen op de handhaving van snelheid, maar over dieptes en breedtes van het water en het afmeren daarover hoor je geen enkele politieke partij in Langedijk. De kiezers in de nabij gelegen wijken van het Rodeoterrein zijn niet alleen bedrogen, ook toekomstige kopers van woningen op het Rodeoterrein worden op voorhand door de Lokaal Dijk en Waard en de rest van de coalitie voorgelogen als er gesteld wordt dat zij aan doorvaarbaar water komen te wonen.

Het laatste woord is er voorlopig nog niet over gesproken en geschreven en ik denk dat er ook nog wel de nodige procedures in gang zullen worden gezet tegen dit non-beleid, want leugens hebben korte benen.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief