U leest...

geen categorie

Toen Callantsoog in 1895 nog niet zo toeristisch was ingesteld.

Voorbeeld van een bark.

In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 december 1895 strandde op de kust bij CALLANTSOOG de Duitse bark LIBERTAS. Het schip dat gebouwd was in 1863 was onderweg met hout van uit Kotka in Finland naar Rochester aan de monding van de Theems. Het voer voor reder H. Bauer uit Rostock en was sinds 1892 eigendom van de reder. In Noord-Holland deed de Schager Courant op 12 december 1895 verslag van de stranding en begrafenis van vijf van de tien opvarenden.

BINNENLANDSCH NIEUWS

_ De stranding van de Bark LIBERTAS, onder kapitein Piplow, welke in den nacht van vrijdag op zaterdag te CALLANTSOOG plaats had, geschiedde omstreeks 1 uur.

Door den hevigen storm en de hooge zeeën sloeg het schip in een oogenblik tijds aan stukken en dreef de lading, bestaande uit duigen naar het strand, waar het huizenhoog in een woeste hoop op elkander ligt. Vanwege de woeste zee en de duisternis was het een onmogelijkheid, de ongelukkigen ter hulp te komen, zonder zelf niet tusschen het ronddrijvende hout beklemd, of door een zee overvallen te worden. Radeloos door de onmacht om een hand ter redding uit te steken, wachtte men de dag af.

Droevig was het schouwspel, dat zich thans voordeed. Van de 10 opvarenden hadden 2 zich weten te redden. Al spoedig vond men 2 lijken en in den loop van den dag nog 4 waaronder ook dat van den kapitein. Alzoo worden er nog 2 vermist, die òf onder de massa hout bedolven òf verder in zee gedreven zijn.

_ Dinsdagmiddag om 2 uur had te CALLANTSOOG een aandoenlijke plechtigheid plaats.

Onder klokkegelui werden de 5 lijken der slachtoffers, die bij de stranding van de Bark Libertas, zoo jammerlijk in de golven zijn omgekomen, op eene plechtige wijze in 2 nevens elkander gedolven groeven bijgezet.

Aandoenlijk was de aanblik bij het zien van 5 naast elkander staande kisten, die, de een na de ander naar de geopende groeve werden gedragen, zoodat van de menigte omstanders het hart van menigeen vol werd en menige traan werd weggepinkt.

Toen de laatste kist in de groeve was neergelaten, werd de klok even stil gehouden en werd door een Duitsch predikant, daartoe opzettelijk uit Amsterdam overgekomen, een woord gesproken, dat helaas! door niemand volledig werd verstaan, daar dit in het Duitsch plaats had. Nadat zijn WelEerw. zijn aanspraak met het “Onze Vader” had besloten, verliet men onder diepen indruk van het gebeurde, het kerkhof, en was deze droeve plechtigheid afgeloopen.

Het lijk van den kapitein Pilow is door de familie opgevraagd en zal naar Rostock worden vervoerd.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief