Kobus 153

kobus 153

Aan : het college van B&W Langedijk Kopie : Raad

Griffie

Raadsvragen conform artikel 40 RvO over Vragen checklist Gemeentelijke beleid Huishoudelijke Zorg, zie ook ingekomen stukken IS Cat E05 E-mail van FNV Zorg & Welzijn d.d.6 januari 2017, WMO checklist,
IS Cat E05a Bijlage bij e-mail FNV. _______________________________________________________________________________________ __________

Geacht college,

hierbij verzoeken wij u de in de onderstaande vragen over het beleid van de gemeente Langedijk ten aanzien van Huishoudelijke Zorg te beantwoorden.

 1. Wordt huishoudelijke zorg (gedeeltelijk) afgeschaft of doorverwezen naar de particuliere markt?
 2. Wordt er een algemene voorziening aangeboden?

Zo ja :

 1. a)  Zijn de zorgaanbieders door de gemeente gecontracteerd?
 2. b)  Is de hoogte van de eigen bijdrage en een eventuele korting daarop opgenomen in de

  verordening?

 3. c)  Vindt in ieder geval individueel geval een onderzoek plaats naar de (financiële) passendheid

  van de algemene voorziening, zonder dat daarbij de financiële gegevens worden opgevraagd?

 4. d)  Is de algemene voorziening toegankelijke voor de cliënt zonder uitgebreid voorafgaand

  onderzoek?

 5. e)  Is de algemene voorziening in aard en omvang voor ieder in beginsel gelijk?

3. Wordt er een maatwerkvoorziening aangeboden? Zo ja:

 1. a)  Wordt er geïndiceerd in duidelijk omschreven resultaten?
 2. b)  Wordt het CIZ-protocol of het MO-protocol gehanteerd?
 3. c)  Wordt er uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid va neen onafhankelijk cliëntondersteuning

  in de verordening?

 4. d)  Wordt er verwezen naar de bijzondere bijstand?
 5. e)  Kan de gemeente goed motiveren/aantonen waarom er eventueel uren gekort worden en kan

  de gemeente aantonen dat deze uren toereikend zijn voor de cliënt wat betreft

  zelfredzaamheid en participatie(bijv. als iemand kleiner gaat wonen)?

 1. Hanteert de gemeente Langedijk een reëel tarief voor de huishoudelijke zorg van minimaal 25

  euro?

 2. Laat de gemeente Langedijk alfahulpconstructies toe in de algemene voorzieningen en

  maatwerkvoorzieningen in natura met betrekking tot de huishoudelijk zorg?

 3. Heeft de gemeente Langedijk in het bestek opgenomen dat er niet gewerkt zal worden met nul-

  uren of min/max contracten door de aanbieder of onderaannemers?

 4. Heeft de gemeente Langedijk in het bestek opgenomen dat de cao vvt geldt en moet worden

  nageleefd?

 5. Heeft de gemeente Langedijk in het bestek opgenomen dat in geval van faillissement en bij het

  overgaan van contracten naar andere aanbieders werknemers met behoud van

  arbeidsvoorwaarden worden overgenomen?

 6. Heeft de gemeente Langedijk in het bestek opgenomen dat in geval van social return er geen

Zuid Scharwoude, 14 februari 2017

verdringing plaats zl vinden van reguliere arbeid?
10. Staat er duidelijk in de verordening en/of het bestek dat de huishoudelijke zorg een openeinde

regeling is en te allen tijde er voldoende hulp geleverd moet worden? Wij verzoeken om schriftelijke beantwoording.
Klaas Zwart, GroenLinks

Geef een reactie