Muurling een draaikont pur sang!

‘Popie Jopie’ Bartje Muurling liet het afgelopen weekend ook weer eens van zich horen over de bestuurlijke fusie van Langedijk. Als inwoner van Heerhugowaard preekt hij tegenwoordig zijn passie en lofzang over de gemeente Alkmaar en daar valt hij de Langedijkers, vooral bestuurders en raadsleden, mee lastig.

De afgelopen raadsperiode bespotte hij de gemeenteraad vanwege het feit dat zij zoveel onderzoeken lieten uitvoeren naar een fusie. Deze geldverslindende onderzoeken waren totaal overbodig volgens Bart, want met een goede hockeyvriend in Heerhugowaard als burgemeester zou DAT de oplossing zijn voor Langedijk. De keuze was wat dat betreft in zijn ogen makkelijk.

In een ingezonden brief van 7 mei 2015 schreef Bartje nog: “De bestuurlijke crisis in Alkmaar houdt een ernstige waarschuwing in voorde gemeente Langedijk. Al sinds begin 2013 betoogt de Burgerrekenkamer Langedijk dat de gemeente in financiële problemen verkeert, te weinig informatie geeft en ingrijpende maatregelen moet nemen om het tij te keren. Het lijkt erop dat de situatie in Alkmaar identiek is aan die in Langedijk: in Alkmaar ontkent het college de financiële problemen en de ambtelijke top moet het ontgelden.”

Verder liet hij in die tijd via een nieuwsbrief weten: “Een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard betekent dat er een gemeente ontstaat ongeveer ter grootte van Alkmaar. Grotere gemeenten trekken gewoonlijk kwalitatief betere ambtenaren aan. Ook de kwaliteit van de gemeenteraad kan omhooggaan. De vijver waarin wordt gevist is groter, en er zijn relatief minder raadsleden nodig. Nu zijn dat er bij elkaar 52, straks maximaal 37. Het rapport van Seinstra van de Laar geeft vele argumenten waarom het verder niet alleen verstandig is met Heerhugowaard bestuurlijk te fuseren, maar het is feitelijk ook de enige realistische optie. Alkmaar kan niet en wil niet, Schagen en Bergen zijn niet logisch en houden de boot af.”

               

Vooruitlopend op de komende fusie vertrok de tamboermaître van het Burgerrekenkamerdweilorkest voor de fusiemuziek uit naar Heerhugowaard. Met de nodige publiciteit liet hij zich in Heerhugowaard als inwoner inschrijven. Blijkbaar bevalt het ons rekenwonder niet erg in Heerhugowaard, want ondanks zijn afschuw voor onderzoeken pleit hij er nu voor om het besluit over een ambtelijke fusie uit te stellen tot na de rapportage van Alkmaar naar samenwerking met Langedijk. Ook wil hij het besluit tillen over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het zou mij niets verbazen als hij dan van die nieuwe raad gaat eisen een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een ambtelijke fusie. Hij is wat dat betreft niet alleen publiciteitsgeil maar ook een draaikont pur sang.

In de afgelopen acht jaar is de sociale dienst van Langedijk (25% van het gemeentelijk apparaat) opgegaan in HALtewerk, de BackOffice is samengevoegd en geen Langedijker die hier, behalve een betere dienstverlening iets van heeft gemerkt. Verder int de gemeente Langedijk, samen met tientallen andere gemeentes in Noord-Holland haar gemeentelijke belastingen via Concencus. Verder wordt er samengewerkt in GGD, Veiligheidsregio, Regionaal Archief. Deze samenwerkingen zijn allemaal tot stand gekomen zonder inspraak van de bevolking, maar met instemming van een raadsmeerderheid. We weten natuurlijk ook inmiddels dat Muurling kost wat kost zijn gelijk wil hebben en alles onder het kopje ‘nieuwe democratie’ probeert te verkopen, maar helaas voor hem is het nu nog zo dat de burger een kandidaat van een partij kiest om zitting te nemen in bijvoorbeeld een gemeenteraad. Daarmee delegeert hij/zij het maken van beleid aan die raad en die voert het ook uit.

Gemeenten worden met steeds meer zwaarwegende zaken opgezadeld en gemeenten zullen wel met elkaar moeten samenwerken om dat allemaal uitgevoerd te krijgen. Denk maar aan decentralisaties in de zorg. Langedijk en Heerhugowaard werken op dat terrein al heel lang samen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Omgevingswet.

Misschien is het voor de Langedijkers ook goed om nog eens twintig jaar terug te gaan in de tijd. Toen de HAL nog bestond en Bruggesloot de Langedijkers door de strot werd geduwd. Toen was Alkmaar de partij die ruime uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst zag in de westrand van Langedijk. Iedereen die via de Schagerweg naar Alkmaar rijdt kan vandaag de dag de bouwactiviteiten in de Vroonermeer-Noord zien. Als dat vol is gebouwd dan heeft Alkmaar eigenlijk geen grond meer om huizenbouw te ontwikkelen.

Die westrand van Langedijk van de Vroonermeer-Noord tot aan Breekland moet voor een gemeente als Alkmaar wel heel erg aantrekkelijk zijn. Die rapportage van Alkmaar zal zeker gunstig uitvallen. Alkmaar rekent zich op dat punt al rijk, daar hebben ze geen Burgerrekenkamer nodig om voor eigen gewin te gaan!

GroenLinksman Klaas Zwart is van mening dat over het niet bebouwen van die groenstrook goede afspraken te maken zijn met Alkmaar, maar Bartje als je echt dat rekenwonder bent dat je zegt te zijn  . . . . . . . reken daar dan maar niet op.

 

Geef een reactie