De vazallen van Boonstra.

Op 22 januari 2015 stelde GroenLinks schriftelijk vragen over de brug bij het Oxhoofdpad. Als leidraad van hun vragen werden de doelstellingen WMO 2015 aangehaald. Nu geld Klaas Zwart als ‘dikke vriend’ van Boonstra en gezien het feit dat Boonstra aan het Oxhoofdpad woont, lijkt het erop dat met deze vraagstelling een vriendendienst wordt verleend. Misschien ben ik ten aanzien van GroenLinks wat al te wantrouwig, maar het algemeen bekend dat Boonstra (Hard voor Langedijk) en Klaas Zwart heel graag samenwerken. Het maakt ook niet zoveel uit op welk van de twee partijen je stemt. Beide partijen zijn sinds het buiten de coalitie vallen van hun partijen alleen maar bezig om heel populistisch aan de werkelijke feiten voorbij te gaan. Boonstra zet daarbij ieder vazalletje in die voor hem de kooltjes uit het vuur mag halen. De waarheid mag daarbij dan blijkbaar geweld aangedaan worden.

Hard voor Langedijkpartijgenoot Peereboom springt hem bij met een daartoe speciaal in het leven geroepen website www.oxhoofdpad.wordpress.com

En dan te bedenken dat de besluitvorming over deze brug geagendeerd stond, als bestemmings- en beeldkwaliteitsplan Oxhoofdpad, in de raadsvergadering van 24 februari 2012. Als je dan op 22 januari 2015 als GroenLinks vragen stelt en daarbij de gemeente in overweging geeft of er met de WMO-doelstellingen 2015 rekening is gehouden dan mag toch duidelijk zijn dat het geheugen van Klaas Zwart niet meer is wat het voor een raadslid zou moeten zijn. Op 24 februari 2012 kwam de brug niet in de raad aan de orde. Door een motie van Hard voor Langedijk/D66 om planeconomische redenen en het broedseizoen werd behandeling aangehouden tot 12 juni 2012.

Nu mag je er als burger vanuit gaan dat partijen vooraf altijd goed onderzoek doen of geagendeerde zaken ook kloppen. In dit geval kregen de partijen zelfs nog eens 3 maanden extra om onderzoek te doen. In de bijlage van het voorstel, “dwarsprofielB”, staat te lezen dat de doorvaarthoogte van de brug 2.30 meter zal zijn en het hellingspercentage 13 graden bedraagt. Eerlijkheid gebied te zeggen dat de nieuwe brug daar niet aan voldoet, want hij is ongeveer 15 graden. Precies dezelfde hoek als de noordelijke toegangsbrug van het Oxhoofdpad. De tekenaars hebben blijkbaar deze brug voor ogen gehad om tot een gelijke vorm te komen. Het verschil van twee graden is blijkbaar zo groot dat men zich daar druk overmaakt. Neemt niet weg dat de toenmalige coalitiepartijen Hard voor Langedijk/D66 en GroenLinks op 12 juni 2012 voor deze brug hebben gestemd. Boonstra onthield zich van stemming en verliet als belanghebbende, bewoner Oxhoofdpad de raadszaal. Voor alle transparantie plaats ik hieronder dat deel uit het verslag, want het is wel grappig om te lezen dat raadslid Gerard Langedijk (HvL/D66) geacht wil worden tegen het voorstel te hebben gestemd. Het is echter de Langedijker columnist Cornelisse die als voorzitter zijn eigen draai aan de discussie en stemming weet te geven:

 “Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan “Oxhoofdpad in Broek op Langedijk”

 De heer Boonstra meldt dat hij de vergadering verlaat.

 De heer Langedijk zegt dat zijn fractie niet akkoord gaat met het voorstel vanwege het ontbreken van de gevraagde noodzakelijke informatie waardoor geen goede afweging kan worden gemaakt omtrent dit bestemmingsplan. Nadat gebleken was dat zich geen enkele gegadigde had gemeld bij de openbare inschrijving voor de kavels, is door middel van een aangenomen motie gevraagd om nadere informatie. Die informatie had binnen een tijdsbestek van één of twee maanden geleverd kunnen worden. De informatie was nodig om inzicht te kunnen krijgen in de planeconomische situatie na het echec van de inschrijving, temeer omdat het hier om een zogenaamde VLOW-locatie gaat waarvan de opbrengsten ook bij andere projecten zijn ingerekend. Deze informatie bleef uit en wordt thans ook niet verstrekt.

 Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform voorstel van burgemeester en wethouders met dien verstande dat het lid Langedijk geacht wil worden tegen het voorstel te hebben gestemd. (noot van de griffier: de heer Langedijk zegt niet te kunnen instemmen, maar daar wordt bij de stemming geen vervolg aan gegeven. Mitsdien heeft de fractie niet tegengestemd.)

 (de heer Boonstra komt weer in de vergadering)”

In 2012 hebben GroenLinks en Hard voor Langedijk/D66 voor gestemd en vandaag de dag mokt Boonstra daarover nog steeds en zet zijn vazallen in om heisa te schoppen. Het zal wel niet erg lang meer duren of een ander HvL/D66-lid zal www.damlandnutsvoorziening.wordpress.com het levenslicht laten zien om de landerijen van Boonstra, hij is naast fractievoorzitter ook grondbezitter, van water en electriciteit te voorzien. Hij ontwikkelt bedrijfsmatige activiteiten op zijn grondgebied en hoewel daarvoor in het vigerende bestemmingsplan geen ruimte bestaat, is hij daar bij tijd en wijle drukdoende mee. Benieuwd hoe Boontstra zijn nutsvoorzieningen daar zal weten te realiseren en wie er allemaal voor zijn karretje zullen worden gespannen. Het verkiezingsprogramma van HvL/D66 2014 gaf al aan dat Boonstra en consorten weinig vertrouwen hadden in het bestuur waar zij deel van uitmaken. Zij schreven niet voor niets: Ons verkiezingsprogramma staat niet bol van grote beloftes, maar gaat uit van de nieuwe maatschappelijke realiteit, namelijk dat de gemeente niet zomaar van alles meer regelt voor haar inwoners”. En met de vooruitziende blik van Boonstra en het besef dat hij anderen nodig zal hebben om zijn eigen plannen te realiseren vervolgde het verkiezingsprogramma als volgt: “We zullen dus zoveel mogelijk samen met de inwoners van Langedijk moeten gaan regelen. Het opzoeken van die samenwerking en het geloof in eigen kracht: dát is de rode draad die door ons programma loopt”. En hierbij heeft Dirk vazallen bij nodig.

Geef een reactie