Koud van de Zuidscharwouderkermis thuiskomen. (5.)

De lezers die mijn historische artikelen lezen, zullen inmiddels wel weten dat ik me niet opstel als een historicus die zijn licht laat schijnen en zijn interpretatie geeft over en aan historische voorvallen. Ik geef graag de voorkeur aan het geschreven woord dat op dat moment gangbaar was en daarvoor zijn de krantenartikelen uit de tijd dat zich iets voordeed het meest geschikte materiaal om een beeld van dat moment te schetsen. Aanvullend zoek ik daarbij ook in de gemeentelijke, provinciale en landelijke archieven om ook de bestuurlijke kijk op zaken te tonen. Het is aan de lezers van vandaag om voor zichzelf daaruit een beeld te vormen.

Alkmaarsche Courant, 14 oktober 1936, pag. 2

De schietpartij te Broek op Langendijk.

Vervolging tegen den brigadier.

In den vroege ochtend van 22 september j.l. werd te Broek op Langedijk de 24-jarigen M. Kool door den brigadier van den rijksveldwacht van den Bosch neergeschoten toen K. met een vriend van de kermis te Zuid-Scharwoude huiswaarts keerde.

Naar wij vernemen is thans door de ouders van den verslagene bij den officier van justitie te Alkmaar een verzoek ingediend om een vervolging in te stellen tegen genoemden brigadier.

Alkmaarsche Courant, 24 oktober 1936, pag. 2

NA HET DRAMA TE BROEK OP LANGENDIJK

Onze correspondent te Broek op Langendijk schrijft ons: * Naar wij vernemen, zijn eenige personen gedagvaard om voor den rechtercommissaris te getuigen tegen den heer R.C. van den Bosch, den brigadier, die in den nacht van Maandag op Dinsdag van de Zuidscharwouder kermis het doodelijk schot heeft gelost.

Hieruit zou men kunnen afleiden, dat de instructie tegen den brigadier is geopend. Zooals wij kortgeleden meldden had de familie aan den Officier van Justitie een verzoek gedaan om een instructie tegen den brigadier te openen.

Alkmaarsche Courant, 27 oktober 1936, pag. 2

INSTRUCTIE TEGEN RIJKSVELDWACHTER TE BROEK OP LANGENDIJK GEOPEND.

Zooals wij reeds meldden is de instructie geopend tegen den brigadier der rijksveldwacht v.d. B., die, naar men zich zal herinneren, eenigen tijd geleden te Broek op Langendijk een jongmensch heeft doodgeschoten. Als rechter-commissaris treedt op mr. Krabbe; mr. van der Feen de Lille zal het openbaar ministerie waarnemen.

Alkmaarsche Courant, 10 november 1936, pag. 3

HET DRAMA TE BROEK OP LANGENDIJK

Naar wij vernemen, zal de zaak tegen de drie jongemannen, die betrokken zijn bij de schietpartij te Broek op Langendijk, in de nacht van 21 op 22 Sept., vermoedelijk aan het einde van deze maand voor de rechtbank te Alkmaar dienen.

Alkmaarsche Courant, 10 november 1936, pag. 6

Het voorspel van het drama te Zuid-Scharwoude.

Als voorspel van de behandeling van het onlangs te Zuidscharwoude gebeurde, stond terecht de motorschipper D.K., woonachtig te Broek op Langedijk, thans gedetineerd.

Op den avond van den 22sten September was K. met zijn vier vrienden door Zuidscharwoude gekomen en daar ontmoetten zij den muzikant P.J. Hof en diens collega A. Bakker, die in café Schoenmaker aldaar het vroolijke kermispubliek op hun muziek hadden vergast.

Aangezien K. door Hof voor dronken was uitgemaakt was hierover bij hun tweede ontmoeting ruzie ontstaan, waarbij Hof door K. geslagen en getrapt werd.

De officier van justitie eischte een geldboete van ƒ 20 of 10 dagen hechtenis.

De verdediger, mr. Langeveld, merkte op, dat hier een berouwvol man stond, wiens gezin door het noodlottig gebeurde geen inkomsten meer had. Spreker drong met klem op clementie aan. Uitspraak ƒ 15 of 5 dagen.

Alkmaarsche Courant, 16 november 1936, pag. 3

HET DRAMA TE BROEK OP LANGENDIJK VOOR DE RECHTBANK.

*Naar wij vernemen zal de zaak tegen de 3 jongemannen, die in verband met het gebeurde te Broek op Langendijk in den nacht van 21 op 22 September j.l. zijn gearresteerd, op 24 November voor de rechtbank te Alkmaar worden behandeld.

Alkmaarsche Courant, 23 november 1936, pag. 

Het drama te Broek op Langendijk

De dagvaarding.

Morgen zal voor de Alkmaarse Arrondissementsrechtbank behandeld worden de zaak tegen resp.: D.S., S.G. en D.K., allen te Broek op Langendijk, die momenteel in het huis van bewaring alhier ingesloten zijn.

Zooals bekend verondersteld mag worden, behoorden de drie verdachten tot het groepje jongelui, dat in de nacht van 21 op 22 September poogde den brigadier rijksveldwachter R.C. v.d. Bosch te Broek op Langendijk te molesteren.

De dagvaarding tegen de verdachten luidt als volgt:

Aan de drie verdachten is ten laste gelegd, dat zij in de nacht van 21 op 22 September 1936 tesamen en in vereeniging met M.K. openlijk met vereende krachten te Broek op Langendijk geweld hebben gepleegd tegen den rijksveldwachter-brigadier R.C. v.d. B. In dien nacht was wrijving geweest met R.C. v.d. B. in verband met het sluiten van het café, waarna verdachten zich naar de woning van den veldwachter begaven, en daar misbaar maakten door luid schreeuwen en schelden. De veldwachter begaf zich vervolgens uit zijn woning naar buiten, waarop verdachten op hem af kwamen en grijpbewegingen naar hem maakten. De veldwachter trok zijn klewang en deed daarmede op hen een uitval, waarop verdachten bleven opdringen en M.K. aanstalten maakte, om den veldwachter van achteren te bespringen. Deze gelastte hen toen uiteen te gaan, en gaf, toen aan dit bevel geen gehoor werd gegeven, met zijn revolver één of meer schoten in de lucht. Dit hielp niet, want verdachten drongen tegen den veldwachter op. Hierop volgde wederom eene verdediging met de klewang, en toen verdachten bleven opdringen loste de veldwachter wederom een schot, waardoor M.K. werd getroffen, waarna het geweld een einde nam.

In deze zaak zijn elf getuigen à charge door den officier van justitie gedagvaard.

De zaak zal om kwart voor elf door de rechtbank in behandeling genomen worden.

Wordt vervolgd.

Bronnen en illustraties; Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaarsche Courant, Schager Courant, St. Langedijker Verleden en eigen collectie.

Reacties en aanvullingen; kunt u mailen naar schaduwrijklangedijk@gmail.com of via de reactiemodus op deze website.

Geef een antwoord