‘Algemeen belang’ van Muurling toch EIGENBELANG?

Via via ontving ik een bericht dat de ‘Burgerrekenkamer’ afgelopen maandag aan de razende reporter, Arie Nieuwsbederf, van de Alkmaarse krant stuurde met het verzoek de mededeling op te nemen als “Brief van de dag”.

Die ‘Burger’rekenkamer is een bedenksel van de door hemzelfbenoemde rekenmeester Bart Muurling.

Al jaren doet hij via de lokale media kond van het ‘financiële wanbeheer’ van de Gemeente Langedijk en toetert hij van de daken hoe de inwoners daardoor financieel benadeeld worden. De lasten voor de inwoners gaan omhoog om het financiële beleid van de gemeente te financieren.

Kortom; Het komt erop neer dat deze kritische rekenmeester in het algemeen belang zijn pijlen op de lokale bestuurders richt. Het zou de man sieren als dat ook inderdaad het geval was maar al vrij snel kwam ik erachter dat de man, zo kritisch als hij wil blijken te zijn, zelf op geen enkele manier met kritiek kan omgaan.

Met andere woorden de man is niet kritisch, maar een criticaster.

Als het nu daarbij bleef dan was er nog niet zoveel aan de hand, maar de “Brief van de dag” van zijn hand lezend, ontstaat bij mij de indruk dat de man niet opereert vanuit het idee dat hij het voor de BURGERS van Langedijk opneemt, maar slechts voor BURGER Muurling.

Nu is hij er inmiddels blijkbaar achter gekomen dat hij alleen geen deuk in een pakje boter kan slaan en zoekt hij manieren om zijn eigen belang met meerderen te onderbouwen.

Voor alle duidelijkheid hieronder zijn brief:

Brief van de dag

Vereniging Gedupeerden Gemeente Langedijk i.o. 

Januari jl. ontvingen drie bewoners van de Grutto, Zuid-Scharwoude een schrijven van de gemeente Langedijk. Daarin werd een ontruimingsbevel gegeven voor het achterste gedeelte van hun eilandjes aan de Achterburggracht. Na de ontruiming, die in het broedseizoen moet plaats vinden, zal de gemeente ‘’het perceel opnieuw inrichten en het onderhoud van de grond weer op zich nemen’’. Verantwoordelijke wethouder Grondbeleid is Jasper Nieuwenhuizen (VVD), directeur van de ambtelijke organisatie is Eric Annaert (VVD). 

De drie bewoners bouwden hun huis in 1986 op hun eiland. Op het achterste gedeelte stonden tientallen jonge boompjes. Sinds 1986 heeft de gemeente het onderhoud van dat stukje groen volledig verwaarloosd. Nu de gemeente eind 2021 ophoudt te bestaan moet er ineens schoon schip worden gemaakt. Dat is wel wat laat, en de vraag is voor welk probleem dit een oplossing zou zijn. 

Juridisch gezien ligt de zaak simpel: door 35 jaar verwaarlozing heeft de gemeente haar recht verspeeld. Maar het onderwerp houdt vele Langedijkers bezig, niet in de laatste plaats vanwege de lompe aanpak door Langedijk. De Burgerrekenkamer is van mening dat hier publiek geld wordt verspild en kondigt vandaag aan de Vereniging Gedupeerden Langedijk op te zullen richten. Want gezamenlijk staan gedupeerden veel sterker dan als individu. 

Voor de nieuwe vereniging zoekt de Burgerrekenkamer gemotiveerde en gekwalificeerde bestuursleden. Lid kan iedereen worden die nu of in de toekomst een probleem heeft of denkt te hebben. Aanmelden kan via deburgerrekenkamer@ziggo.nl .

Bart Muurling, De Burgerrekenkamer Langedijk

Uit de luchtfoto die de gemeente aan Muurling stuurde blijkt dat het om een behoorlijk groot perceel gemeentegrond gaat dat door de rekenmeester in gebruik is genomen en bebouwd.

Een aantal jaren geleden toen andere Langedijkers werden aangeschreven door de gemeente Langedijk over ‘landjepik’ heeft Muurling al van zich laten horen toen hij het voor die bewoners opnam. Achteraf zal dat wel niet in het algemeen belang zijn geweest, maar heeft hij nattigheid gevoeld wat betreft zijn eigen landgoed.

Want laten we wel zijn; Als je rekenmeester bent dan zal je toch moeten beseffen dat al die gronden die door inwoners in gebruik zijn genomen een behoorlijke financiële aderlating voor onze gemeente zou zijn en dat iedere inwoner, door verhoging van de gemeentelijke lasten, zijn/haar bijdrage levert aan het woongenot van de enkele ‘landjepikker’.

Hoe oprecht is Muurling nu eigenlijk als het gaat om onze gemeentelijke financiën? Is hij oprecht in zijn kritiek? Heeft hij altijd het beste met zijn gemeente vóór?

Hij beroept zich op het feit dat hij al 35 jaar die gemeentegrond onderhoud en dat hij, gelet op de verjaringstermijn, al 15 jaar als eigenaar van die grond moet worden gezien.

Dat komt erop neer dat hij stelt dat hij zonder enige betaling grond in eigendom heeft genomen van de gemeente Langedijk. Hoe kritisch ben je dan nog als ‘rekenmeester’ over de gemeentelijke financiën?

Als je toch oprecht het beste met je gemeente voor hebt op financieel gebied dan had je toch rond de twintig jaar je gemeente gewezen op het feit dat ze geld zouden gaan mislopen.

Nu heeft de Hoge Raad op 24 februari 2017 gelukkig een uitspraak gedaan in een soortgelijke kwestie, (ECLI:NL:HR:2017:309) en daaruit blijkt gelukkig voor ons als inwoners van Langedijk dat Muurling en zijn “Vereniging Gedupeerden Gemeente Langedijk i.o.” toch aan het kortste eind gaan trekken. Als dat niet zo zou zijn dan lijkt het erop dat alle inwoners van Langedijk zich bij zijn vereniging moeten aansluiten, want wij worden wel degelijk met zijn allen door Muurling en consorten tekortgedaan als deze gronden onbetaald over zouden gaan.

In ieder geval is wel duidelijk dat er nimmer uit algemeen belang is gehandeld, maar puur uit eigen belang.

Geef een reactie